niedziela, 8 października 2017

White Stork contest / Konkurs Biały Bocian (Chorwacja) 2017

W antologii opublikowano również haiku jurorów tego konkursu (jurorzy: Marta Chociłowska, Iliyana Stoyanova i Eduard Tara).
In the post-competition anthology were published also haiku of judges: Marta Chociłowska, Iliyana Stoyanova and Eduard Tara).

clatter of steps                                                štropot koraka
a stork with broken wing                            roda slomljena krila
follows the monk                                           slijedi redovnika

damp meadow                                                vlažna livada
staring at each other me                             netremice se gledamo ja
and white stork                                                i bijela roda

high noon                                                          točno u podne
shades the muezzin's head                        zasjenila mujezinovu glavu
white stork                                                       bijela roda

hometown                                                        moj rodni grad
in the old stork's nest                                   u starom odinu gnijezdu
new stalks                                                         novi potpornjiśroda, 27 września 2017

looking out the office window /wyglądając przez biurowe okno

a glass skyscraper 
smiling from the outside
the window cleaner

szklany wieżowiec
na zewnątrz uśmiecha się
czyściciel okien

Comment by Alan Summers:

I adore Marta’s hinge line that should be a pivot!
.
The idea of a skyscraper smiling is utterly beguiling:
.
a glass skyscraper
smiling from the outside
.
And works beautifully with the “man outside”
.
smiling from the outside
the window cleaner
.
.

This makes my heart smile when I read this poem!

piątek, 22 września 2017